roletiket Silverpaint+
schilderklaar multiplex voor buiten

Garantie Silverpaint en Silverpaint+

Garantievoorwaarden

De leverancier verleent de garantie op SILVERPAINT® en SILVERPAINT+® gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de factuurdatum.

Mochten er binnen 10 jaar na levering delaminaties ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten, die de constructieve eigenschappen van SILVERPAINT® en SILVERPAINT+® platen aantasten en daardoor nadelige gevolgen veroorzaken, dan verplicht de leverancier zich:

SILVERPAINT® en SILVERPAINT+®

A. De defecte plaat gratis te herleveren.

B. De bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de defecte plaat, te vergoeden tot een maximum van eenmaal de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte plaat, met een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis.

Van garantie zijn uitgesloten:

1. Gebreken aan platen SILVERPAINT® en SILVERPAINT+® die niet zijn behandeld volgens de aan ommezijde van dit certificaat vermelde verwerkingsvoorschriften.

2. Gebreken aan verwerkte platen SILVERPAINT® en SILVERPAINT+®, waarbij het defect reeds vóór verwerking zichtbaar was.

3. Gebreken aan platen SILVERPAINT® en SILVERPAINT+®, ontstaan door toepassing van platen voor een ander doel dan waarvoor deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld.

4. Gevolgschade ontstaan door gebreken aan platen SILVERPAINT® en SILVERPAINT+®.

5. Gevallen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.

6. Gevallen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud.

7. Schade, voortkomende uit oorlogshandelingen, rampen, en natuurrampen e.d., welke normaliter in iedere verzekeringspolis voor vergoeding zou zijn uitgesloten.

Schademelding:

Gebreken moeten binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk worden aangemeld bij de leverancier, onder vermelding van:

1. Het factuurnummer met datum van de betreffende levering.

2. Het aantal platen met gebreken.

3. Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden.

4. Een specificatie van de te verwachten vervangingskosten.

Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar u de schade zelf voor het eerst heeft geconstateerd.

De garantie op SILVERPAINT® en SILVERPAINT+® geldt uitsluitend indien aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Deze kunt u nalezen op de site of de pdf met garantiebepalingen downloaden onder DOWNLOADS.